24 November 2010

महात्मा फुले!


महात्मा फुले!
शेणा दगडात
फुले तुझा मळा
लावुनिया लळा
दलितांना ॥
तुझ्या दारी फुले
माणसाचे झाड
मुक्ता केला आड
तृषार्तांना ॥
दीन-दुबळ्यांचा
तुला कळवळा
समतेचा मळा
लावियेला ॥
सत्याचा शोधक
दलितांचा वाली
परि तुझ्या भाळी
छळ आला ॥
फुलविले आधी
सावित्रीचे रोप
झाले आदि रूप
स्त्री मुक्तिचे ॥
केला मुळारंभ
मुळाक्षरे मूळ
वाढवले बळ
स्त्री-शक्तीचे ॥
पांढर्‍या कपाळा
दिलास तू हात
झाला धर्मत्यात
अनाथांचा ॥
दुर्बलाला बळ
नादारा आधार
घेतलास भार
गरिबांचा ॥
नांगरून माती
कोळपले तन
कर्मठांचे तण
काढलेस ॥
कांदा मुळा भाजी
विचारांची ताजी
क्रांतीला साजी
लाविलीस ॥
कर्मकांडाचे
फोडुनिया भांडे
दंभिकाचे तांडे
रोखलेस ॥
पेटवून चूड
ओढले आसूड
परि नाही सूड
घेतलेस ॥
शोधताना सत्य
पाळलेस पथ्य
नाही कधी व्रात्य
वदलास ॥
तूच बळीराजा
काम करी प्रजा
दलितांच्या काजा
श्रमलास ॥
ठेवून पाऊल
धर्मांधाच्या माथी
चारलीस माती
कर्मठांना ॥
समतेची ज्योत
धरूनिया हाती
नाव तुझे जोति
सार्थ झाले ॥
फिटता फिटेना
तुझे मोठे ऋण
हीच आहे खूण
महात्म्याची ॥
अंधाराचे आळे
विचारांचे खत
लाविलेस झाड
प्रकाशाचे ॥
पेटवली ज्योत
विझू विझू पाहे
वादळही आहे
सनातन ॥
धर्मांधाचे वारे
आले घोंघावत
जपायाला ज्योत
नाही कोण! ॥
- ह.शि. खरात
भ्र. 27627 67372

1 comment: