24 November 2010

काव्यशलाका - रिमझिमल्या सरीवर सरी


रिमझिमल्या सरीवर सरी
रिमझिमल्या सरीवर सरी
वाहू लागल्या मनाच्या घागरी
अडवू किती सांगा तरी
रिमझिमल्या सरीवर सरी

भिजू लागली तंग चोळी
शरमेने मी झाले बावरी
लपवू कशी लाज सारी
रिमझिमल्या सरीवर सरी

पैंजण माझे तालवर वाजती
कोसळल्या सरींसवे किणकिण करती
थांबवू कशी किलकिल पैंजणी
रिमझिमल्या सरीवर सरी

ओघळू लागले थेंब देहावरूनी
अंग अंग माझे आतून शहारती
झाकू कशी थरथर ओली
रिमझिमल्या सरीवर सरी

गेल्या कशा बरसून सरी
देऊन सख्याची याद जहरी
लपवू किती सांगा तरी
रिमझिमल्या सरीवर सरी- कु. ऋतुजा पाटील, एस.वाय.बी.ए.
रामनारायण रुईया कॉलेज, मुंबई.

No comments:

Post a Comment